Általános Szerződési feltételek

Jelen Általános Szerződési Feltételek (röviden: ÁSZF) tartalmazza a www.lakoautopaks.hu weboldalon elérhető fizetős szolgáltatás igénybe vételére szolgáló felhasználó általi használatra vonatkozó feltételeket.

A felhasználó elfogadja, hogy a weboldal használata során a vonatkozó jogszabályok rendelkezéseit is figyelembe véve jár el.

A felhasználó a weboldal használatával elfogadja, hogy a jelen ÁSZF rendelkezéseit a szerződéskötést megelőzően átolvasta, megértette, így annak rendelkezéseit elfogadja, azt magára nézve kötelezően érvényűnek tekinti.

1. A szolgáltató adatai

Név: Kasza Zsolt
Székhely és levelezési cím: 7030 Paks Levendula utca 10.
E-mail: info@lakoautopaks.hu
Telefonszám: +36/20 296-3417

2. Általános rendelkezések

A szolgáltató szolgáltatását kizárólag jelen ÁSZF-ben és bérleti szerződésben meghatározott feltételek alapján nyújtja.

3. A Szolgáltatás megrendelésének mente, feltételei

  • Regisztráció

A weboldal tartalma elérhető minden felhasználó számára.

A felhasználó  bizonyos szolgáltatások megrendelésekor további, a számlázáshoz szükséges adatokat is köteles megadni a szolgáltató részére (lásd bérleti szerződés és Adatkezelési Tájékoztató).

  • Felhasználói adatok törlése

A felhasználó jogosult bármikor leiratkozni az adatait tartalmazó listáról, amennyiben előzőleg saját beleegyezésére adta meg adatait és iratkozott fel. A szolgáltatónak tilos önhatalmúlag listára tenni a felhasználó bármely adatát, csak és kizárólag a felhasználó beleegyezésével, vagy feliratkozásával.

A leiratkozás módja: e-mailben, vagy bármelyik kapott e-mail végén elhelyezett „leiratkozás” linkre kattintással történhet.

A felhasználó adatai a leiratkozást követően azonnal eltávolításra kerülnek a rendszerből.

A szerződés teljesítése során a szolgáltatónak nem feladata a felhasználó hibás adatrögzítésének feltárása és javítása, illetve az ebből eredő hibakeresés és javítás.

Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy indokolt esetben – a mindenkori vonatkozó jogszabályi keretek között – a felhasználótól további adatokat kérjen.

  • Megrendelés

Az interneten keresztül történő megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben foglaltak megfelelően irányadóak. A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik.

A szerződés határozott időtartamra jön létre.

  • Fizetés

Ha a felhasználó megrendel bármely szolgáltatást, annak díját köteles átutalásos vagy készpénzes fizetéssel megfizetni a szolgáltató részére. A szolgáltató számlát állít ki a felhasználó részére, melyet a felhasználó által megadott címre küld el vagy személyesen ad át.

  • Fizetési mód

Készpénzzel: A megrendelés végösszegének azonnali kifizetése személyesen.

Átutalással: Felhasználó a megrendelt szolgáltatás árát a szolgáltatás nyújtását megelőzően köteles megfizetni a szolgáltató részére a szerződésben megjelölt bankszámlára átutalással.

A szolgáltató a megrendelt szolgáltatás vételárának számláján történő jóváírását követően nyújtja a felhasználó részére, a bérleti szerződésben és bérleti feltételekben írtak szerint.

4. Felmondási jog

A fogyasztók és vállalkozások közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (11.26.) Kormányrendelet értelmében a fogyasztónak minősülő felhasználó a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szerződés megkötésének napjától számított tizennégy napon belül gyakorolhatja felmondási jogát.

A fogyasztót azonban nem illeti meg a felmondási jog a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a szolgáltató a teljesítést a felhasználó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a felhasználó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti.

A felhasználó a felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (postán, vagy elektronikus úton küldött levél útján) a jelen ÁSZF 1. pontjában feltüntetett elérhetőségek igénybevételével a szolgáltató részére. A felhasználó határidőben gyakorolja felmondási jogát, ha a 14 naptári nap lejárta előtt elküldi nyilatkozatát a szolgáltató részére.

A szolgáltató tehát követelheti az ésszerű költségeinek megtérítését, ha a szolgáltatás nyújtásra irányuló szerződés teljesítését a fogyasztó kifejezett kérésére a határidő lejárta előtt megkezdte és a fogyasztó gyakorolja felmondási jogát – megtérítését.

A felhasználót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát az e pontban meghatározott rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta.

Szolgáltató e-mailben haladéktalanul visszaigazolja a felhasználó elállási nyilatkozatának megérkezését.

Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a felhasználó az erre irányuló nyilatkozatát 14 naptári napon belül (akár a 14. naptári napon) elküldi a szolgáltatónak.

Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, e-mail vagy telefaxon keresztül történő értesítés esetén az e-mail küldésének idejét veszi figyelembe a szolgáltató a határidő számítás szempontjából. A felhasználó levelet ajánlott küldeményként adja postára, hogy hitelt érdemlően bizonyítható legyen a feladás dátuma.

Ha a felhasználó él felmondási jogával, a szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb a felhasználó felmondási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatéríti a felhasználó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást.

A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz a szolgáltató, kivéve, ha a felhasználó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a felhasználót semmilyen többletköltség nem terheli.

A szolgáltató követelheti ésszerű költségeinek – ha szolgáltatásnyújtásra irányuló szerződés teljesítését a fogyasztó kifejezett kérésére a határidő lejárta előtt megkezdte és gyakorolja felmondási jogát – megtérítését.

Mindezen kijelentés csak és kizárólag a felmondási időn belül érvényes (szerződéskötés utáni 14 nap), egyéb esetben a szolgáltató visszafizetésre semmiképp nem kötelezhető.

5. Szavatosság

A Szolgáltató a Ptk. szerinti szavatossági kötelezettséggel tartozik azért, hogy az általa szolgáltatott termék a bérleti szerződés időtartama alatt a rendeltetésszerű használatra alkalmas.

6. Hibabejelentés

Hibabejelentésre az info@lakoautopaks.hu email címen van lehetősége a felhasználónak.

A bejelentett hiba tekintetében a szolgáltató 48 órán belül visszajelzést küld a felhasználó részére, és lehetőség szerint 48 órán belül meg is kezdi a hibaelhárítást.

7. Felelősség

A felelősség részletes szabályait a Bérleti szerződés tartalmazza.

8. Jogérvényesítési lehetőségek

Felhasználó a szolgáltatással vagy a szolgáltató tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:

Levelezési cím: 7030 Paks Levendula utca 10.
Telefonszám: +36-70/333-2938
E-mail: info@lakoautopaks.hu

A szolgáltató a szóbeli panaszt, amennyiben arra lehetősége van, azonnal orvosolja. Ha a szóbeli panasz azonnali orvoslására nincs lehetőség, a panasz jellegéből adódóan, vagy ha a felhasználó a panasz kezelésével nem ért egyet, akkor a szolgáltató a panaszról jegyzőkönyvet kell, hogy felvegyen, melyet öt évig, a panaszra tett érdemi válaszával együtt megőrzi.

A szolgáltató a jegyzőkönyv egy példányát személyesen közölt (székhelyén) szóbeli panasz esetén helyben a felhasználónak átadni, vagy ha ez nem lehetséges, akkor az alább részletezett írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint köteles eljárni:

A szolgáltató a telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a felhasználónak legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldi a jegyzőkönyv másolati példányát.

Minden egyéb esetben a szolgáltató az írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint jár el.

A szolgáltató a hozzá írásban érkezett panaszt 30 napon belül érdemben megválaszolja. Az intézkedés jelen szerződés értelmében a postára adást jelenti.

A panasz elutasítása esetén a szolgáltató az elutasítás indokáról tájékoztatja a felhasználót.

9. Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

Amennyiben a szolgáltató és a felhasználó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, a következő jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva Felhasználó számára:

  • Békéltetőtestület eljárásának kezdeményezése:

Tolna Megyei Békéltető Testület

Elnök: Mónus Gréta
Cím: 7100 Szekszárd, Arany J. utca 23-25.
Telefon: 06-74/411 -661
Mobil: 06-30/664-2130
Fax: 06-74/411-456
E-mail: kamara@tmkik.hu és monus.greta@tmkik.hu

  • Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságnál
  • Bírósági eljárás kezdeményezése

10. Az Általános Szerződési Feltételek egyoldalú módosítása

A szolgáltató jogosult jelen Általános Szerződési Feltételeket a felhasználók előzetes tájékoztatása mellett, egyoldalúan is módosítani. A tájékoztatást a szolgáltató a módosított ÁSZF hatálybalépést megelőző 15 naptári nappal honlapján közzéteszi, erről a felhasználót közvetlenül is értesíti.

Amennyiben a felhasználó a módosított ÁSZF rendelkezéseit nem fogadja el jogosult a szerződést 15 napos felmondási idő figyelembe vétele mellett – a szolgáltatási díjelőlegre vonatkozó visszatérítési igény mellett – felmondani.

Amennyiben a Felhasználó a fenti időszakon belül felmondási jogát nem gyakorolja, a módosított rendelkezések az értesítést követő 16. napon hatályba lépnek a felhasználóval szemben.

11. Egyéb rendelkezések

A szolgáltató fenntartja a jogot, hogy bármikor, bármilyen változtatást, javítást hajtson végre a honlapon, szolgáltatáson előzetes figyelmeztetés nélkül. A szolgáltató továbbá fenntartja a jogot, hogy a honlapot más domain név alá helyezze át.

Jelen Általános Szerződési Feltételek hatályba lépésének ideje: 2021. február 12.