ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 Európai Parlamenti és Tanácsi rendelet értelmében vállalkozásunk adatkezelőnek minősül, ezért a Rendelet 13. és 14. cikkei alapján a www.lakoaoutopaks.hu az érintettek részére a személyes adatok kezelésével kapcsolatban az alábbi általános tájékoztatást adja az általa végzett főbb adatkezelési tevékenységekkel összefüggésben:

A www.lakoaoutopaks.hu

 • magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen adatvédelmi tájékoztató tartalmát
 • kötelezettséget vállal arra, hogy a szolgáltatásaival összefüggő minden adatkezelés a jelen adatkezelési tájékoztatóban és a hatályos jogszabályokban meghatározottaknak megfelel;
 • garanciát vállal arra, hogy a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, szervezési és technikai intézkedést, amely az adatok biztonságát megóvja;
 • adatkezelési elveit jelen adatkezelési tájékoztató tartalmazza, amely összhangban van az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, különös tekintettel az alábbira:
 • az Európai Parlament és a Tanács (EU) természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 irányelv (Rendelet, mely elérhető a https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:32016R0679 weboldalon)
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, amely elérhető a https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1100112.TV linken,

Jelen adatkezelési tájékoztató folyamatosan elérhető a www.lakoaoutopaks.hu weboldalon.

Vállalkozásunk fenntartja magának a jogot, hogy jelen tájékoztatót bármikor egyoldalúan megváltoztassa. Az esetleges változásokról az érintettek minden esetben kellő időben tájékoztatást kapnak a weboldalakon található aktuális és hatályos tájékoztató formájában.

Amennyiben adatkezelési tájékoztatónkkal kapcsolatosan kérdése merül fel, kérjük, jelezze felénk a weboldalon a Kapcsolat menüpont alatt található elérhetőségek egyikére.

A tájékoztató célja

A Tájékoztató az Adatkezelő által végzett adatkezelés, adatfeldolgozás törvényi megfelelésének biztosítását szolgálja.

A Tájékoztató célja, hogy megállapítsa a vállalkozásra, (mint Adatkezelőre) irányadó adatkezelési és adatvédelmi rendelkezéseket, amelyek biztosítják a vállalkozó által vezetett nyilvántartások működésének jogszabályi megfelelőségét, jogszabályi követelményeknek az érvényesülését, és megakadályozzák a jogsértést.

Adatkezelő személye, elérhetősége:

Kasza Zsolt

telefon: +36/20 296-3417

székhely és levelezési cím: 7030 Paks Levendula utca 10.

weboldal: www.lakoautopaks.hu 

e-mail: info@lakoautopaks.hu

A Rendelet alapján Vállalkozásunk nem köteles adatvédelmi tisztviselő kijelölésére, a Vállalkozás ugyanis nem minősül közhatalmi szervnek vagy közfeladatot ellátó szervnek, a vállalkozás tevékenysége nem foglal magában olyan műveletet, amely az Érintettek rendszeres és szisztematikus, nagymértékű megfigyelését teszik szükségessé, továbbá a Vállalkozás nem kezel különleges adatot, illetve büntetőjogi felelősség megállapítására vonatkozó határozatokra és bűncselekményre vonatkozó személyes adatot.

Hatály

Jelen Tájékoztató hatálya a vállalkozásunk azon adatkezeléseire terjed ki, amelyek a GDPR hatálya alá tartoznak (beleértve a premiumlakoauto.hu domain alatt üzemelő honlappal kapcsolatos adatkezeléseket is).

Mindezek alapján jelen Tájékoztató hatálya nem terjed ki azon adatokra, amelyek nem természetes személyekre vonatkoznak (pl. cégadatok), vagy amelyek nem hozhatók kapcsolatba természetes személyekkel (pl. statisztikai adatok vagy azon adatok, amelyek anonimizáltak).

Fontosabb fogalmak:

Személyes adat: Azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ. Azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

Különleges adat: a személyes adatok különleges kategóriáiba tartozó minden adat, azaz a faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a genetikai adatok, a természetes személyek egyedi azonosítását célzó biometrikus adatok, az egészségügyi adatok és a természetes személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó személyes adatok.

Adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége.

Adatkezelés: személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás terjesztés, vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés illetve megsemmisítés.

Adatfeldolgozás: az adatkezelő megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó által végzett adatkezelési műveletek összessége.

Érintett: az a természetes személy, akire vonatkozóan az Adatkezelő személyes adatot kezel.

Adatkezelő: Az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza.

Adatfeldolgozó: Az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.

Címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak.

Harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak.

Adatkezelés korlátozása: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából.

Adatmegsemmisítés: az adatot tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése.

Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.

Adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges.

Nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele.

Adatkezelési alapelvek

Az Érintettek személyes adataihoz való jogának érvényesítése érdekében vállalkozásunk a működése során tiszteletben tartja az adatvédelmi jog alapelveit, azaz

 1. a személyes adatokat jogszerűen és tisztességesen, valamint az Érintett számára átlátható módon kezeli;
 2. személyes adatokat csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célhoz kötötten kezel;
 3. csak az adatkezelés célja szempontjából megfelelő és releváns személyes adatokat kezel, a cél eléréséhez feltétlenül szükséges mértékben, biztosítva az adattakarékosságot;
 4. biztosítja a személyes adatok pontosságát, teljességét és szükség esetén naprakészségét, minden ésszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék;
 5. a személyes adatokat olyan formában tárolja, amely az Érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé, biztosítva a korlátozott tárolhatóságot;
 6. az integritás és bizalmas jelleg alapelvének megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket tesz az adatbiztonság érdekében, azaz a személyes adatok kezelése során védi azokat a jogosulatlan vagy jogellenes kezeléssel szemben, a véletlen elvesztéssel szemben, a megsemmisítéssel vagy károsodással szemben;
 7. a személyes adatok kezelését az elszámoltathatóság alapelvének megfelelően olyan módon végzi, hogy képes legyen a fenti alapelveknek való megfelelés igazolására

Adatbiztonsági intézkedések

Az Adatkezelő megfelelő információbiztonsági intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy az érintett személyes adatait védje többek között a jogosulatlan hozzáférés ellen vagy azok jogosulatlan megváltoztatása ellen. Az Adatkezelő megfelelő szervezési intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy a személyes adatok ne válhassanak hozzáférhetővé meghatározatlan számú személy számára.

Az érintett személyes adatait az Adatkezelő munkavállalói ismerhetik meg feladataik ellátása érdekében.

Az Adatkezelő csak kivételes esetben adja át az érintett személyes adatait más állami szervek számára. Így például, amennyiben az érintett és az Adatkezelő között folyamatban levő jogvitában bírósági eljárás indul, és az eljáró bíróság számára szükséges az érintett személyes adatait tartalmazó iratok átadása, a rendőrség megkeresi az Adatkezelőt, és a nyomozáshoz az érintett személyes adatait tartalmazó iratok továbbítását kéri. Emellett például az Adatkezelő jogi képviseletét ellátó ügyvéd szintén megismeri a személyes adatokat, ha az érintett és az Adatkezelő között jogvitára kerül sor.

Az adatkezelés jogszerűsége

A személyes adatok jogszerű kezeléséhez megfelelő jogalapok szükségesek. A GDPR 6-9. cikkei adják meg az általános szabályokat, ezek betartása minden, Európában üzleti tevékenységet folytató gazdasági társaságra nézve kötelezőek.

A GDPR 7. cikk (3) bekezdése alapján az érintett jogosult a személyes adatainak kezeléséhez adott hozzájárulást bármely időpontban visszavonni.

Az Adatkezelő kizárólag olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, és a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.

Érintettek jogainak védelme

Az Érintettek jogérvényesítésének, jogainak védelmének elősegítésére minden adatkezelő köteles átlátható, közérthető tájékoztatást adni. Erre a GDPR 13-21. cikkei adják meg az általános keretszabályokat.

Tájékoztatás (hozzáférés): Az érintettnek joga van ahhoz, hogy az adatainak kezeléséről tájékoztatást kapjon. A Vállalkozásunk. az érintettet az adatok felvételekor tájékoztatja az adatkezelésről, emellett a jelen Szabályzat bármikor elérhető az érintett számára. Az érintett az adatkezelés folyamán bármikor teljes körű tájékoztatást kérhet az adatai kezeléséről. Az érintett kérheti, hogy a Vállalkozásunk az adatok másolatát bocsássa a rendelkezésére (GDPR 15. cikke).

Helyesbítés: Az érintett kérheti, hogy a Vállalkozásunk a rá vonatkozó pontatlan adatokat helyesbítse, a hiányos adatot kiegészítse (GDPR 16. cikke).

Törlés, hozzájárulás visszavonása: Az érintett bármikor visszavonhatja az adatai kezeléséhez adott hozzájárulását, kérheti az adatai törlését. A Vállalkozásunk a törlést csak akkor tagadja meg, amennyiben az adatkezelés jogszabályon alapul, vagy az adatkezelés szükséges jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez (GDPR 17. cikke).

Korlátozás: Az érintettnek (GDPR 18. cikke) jogában áll az adatkezelés korlátozását kérni, az alábbi esetekben:

 1. a) az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 2. b) az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 3. c) az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
 4. d) az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Európai Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Tiltakozás: Amennyiben az adatkezelés a Vállalkozásunk vagy harmadik fél jogos érdekének érvényesítésén alapul, az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen (GDPR 21. cikke). Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen.

Adathordozhatóság: Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa, feltéve, hogy az adatkezelés automatizált módon történik (GDPR 20. cikke). Az érintett jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok más adatkezelőhöz történő közvetlen továbbítását.

Adattovábbítás

A Társaság személyes adatot csak akkor továbbít harmadik személy részére, ha ahhoz az Érintett egyértelműen – a továbbított adatkör és az adattovábbítás címzettje ismeretében – hozzájárult, vagy az adattovábbításra törvény felhatalmazást ad.

A Társaság jogosult és köteles minden olyan rendelkezésére álló és általa szabályszerűen tárolt Személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amely Személyes adat továbbítására őt jogszabály vagy jogerős hatósági kötelezés kötelezi. Ilyen Adattovábbítás, valamint az ebből származó következmények miatt a Társaság nem tehető felelőssé.

A Társaság az adattovábbításokat minden esetben dokumentálja, és az adattovábbításokról nyilvántartást vezet.

Adatfeldolgozás

A társaság a működés megkezdésekor (2021) alkalmaz adatfeldolgozót, de a tevékenysége ellátásához bármikor jogosult adatfeldolgozót igénybe venni.

Az adatfeldolgozók önálló döntést nem hoznak, kizárólag a Társasággal kötött szerződés, és a kapott utasítások szerint jogosultak eljárni. A Társaság  ellenőrzi az adatfeldolgozók munkáját. Az adatfeldolgozók további adatfeldolgozó igénybe vételére csak a Társaság hozzájárulásával jogosultak. A Társaság kizárólag olyan adatfeldolgozókat vehet igénybe, akik, vagy amelyek megfelelő garanciákat nyújtanak az adatkezelés megfelelését és az érintettek jogainak védelmét biztosító, megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására.

Az adatfeldolgozó a Társaság előzetesen írásban tett eseti vagy általános felhatalmazása nélkül további adatfeldolgozót nem vehet igénybe. Az általános írásbeli felhatalmazás esetén az adatfeldolgozó tájékoztatja a Társaságot minden olyan tervezett változásról, amely további adatfeldolgozók igénybevételét vagy azok cseréjét érinti, ezzel biztosítva lehetőséget a Társaságnak arra, hogy ezekkel a változtatásokkal szemben kifogást emeljen.

A Társaság az igénybe vett adatfeldolgozókat a Tájékoztatóban itt megjelöli:

Szerződésekhez kapcsolódó adatkezelés

Az adatkezelés leírása:

Amennyiben Vállalkozásunk más féllel szerződést köt, az ajánlatban, szerződésben, vagy a szerződéshez kapcsolódó, a szerződés teljesítése során keletkezett egyéb dokumentumokban (jegyzőkönyvek, műszaki dokumentumok) szerepelnek a másik fél képviselőjének, kapcsolattartójának adatai, továbbá azon személyek adatai, akik a másik fél érdekkörében eljárnak, a szerződés teljesítésében részt vesznek, valamint természetes személy szerződő fél esetén a szerződő fél személyes adatai. Az adatokat vállalkozásunk a szerződés teljesítése során, a szerződés teljesítése érdekében kezeli.

A Vállalkozás joga, hogy meggyőződhessen az Érintett személyének valódiságáról, ennek keretében ellenőrzi, hogy a megjelölt szerződéskötési szándékot jelző Érintett személyazonosító okiratai érvényesek-e és az abban szereplő adatok megegyeznek-e a szerződéskötés során megadott adatokkal. Az adatkezelés célja az Érintettek hitelesítése, valamint a jogügylet létrehozása, létrejöttét követően jogszerű teljesítésének elősegítése, tekintettel arra, hogy nagy értékű ingóság kerül bérbe adásra

Személyes adatok megadásának hiányában nem lehetséges a megrendelésre vonatkozó szerződés megkötése, illetve a megrendelés teljesítése.

Adatkezelés célja

Az adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az Érintett számára átlátható módon kell végezni. Vállalkozásunk törekszik arra, hogy csak olyan személyes adat kezelésére kerüljön sor, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.

Az adatkezelés célja a fentiek alapján:

 • az Érintett azonosítása, az Érintettel való kapcsolattartás,
 • az Érintett számára tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető tájékoztatás nyújtása,
 • a Vállalkozás és az Érintett közötti, a Vállalkozás tevékenységi körébe tartozó jogügyletek létrejötte és teljesítése,
 • díjfizetéshez kötött szolgáltatás miatt a díj beszedése, számlázás,
 • az Adatkezelőt terhelő kötelezettségek teljesítése, az Adatkezelőt megillető jogok gyakorlása,
 • az Érintett jogainak védelme.

Az adatkezelés forrása

A szerződő fél, mint adatkezelő

Az adatkezelés jogalapja

Jogi kötelezettség, jogos érdek

Kezelt személyes adatok köre

Az érintett neve, születési neve, anyja neve, lakcíme, születési helye és ideje, adóazonosító jele, személyi igazolvány száma, bankszámlát vezető pénzintézet neve és bankszámla száma, mobiltelefon száma, jogosítvány száma.

Adatkezelés időtartama

Az Sztv. 169.§ (1)-(2) bekezdése alapján a szerződéskötéstől és a számla kiállításától számított 8 évig jogi kötelezettség jogalapon. Az egyéb, szerződésben szereplő személyes adatokat az adatkezelő jogos érdekből, valamint a szerződés teljesítése érdekében kezeli (mivel jogszabályi kötelezettség alapján 8 éves megőrzési kötelem van, ezért ezen adatokat is 8 évig).

A weboldal használatával összefüggő adatkezelés

Az adatkezelés leírása:

Az Adatkezelő a honlap látogatása során úgynevezett cookie-kat (sütiket) használ.

A cookie betűből és számokból álló információcsomag, amit honlapunk az Ön böngészőjének küld el azzal a céllal, hogy elmentse bizonyos beállításait, megkönnyítse a honlapunk használatát és közreműködik abban, hogy néhány releváns, statisztikai jellegű információt gyűjtsünk a látogatóinkról. A cookie-k nem tartalmaznak személyes információkat, és nem alkalmasak az egyéni felhasználó azonosítására. A cookie-k gyakran olyan egyéni azonosítót tartalmaznak – egy titkos, véletlenül generált számsort – amelyet az Ön eszköze tárol. Néhány cookie a honlap bezárása után megszűnik, néhány pedig hosszabb időre tárolásra kerül az Ön számítógépén.

A cookie-k alkalmazásának jogalapja az Ön hozzájárulása.

Minden böngésző lehetővé teszi a cookie beállításainak változtatását, a hozzájárulás visszavonását. Viszont nagyon fontos, hogy mivel a cookie-k célja weboldalunk használhatóságának és folyamatainak megkönnyítése, a cookie-k alkalmazásának megakadályozása vagy törlése esetén előfordulhat, hogy felhasználóink nem lesznek képesek weboldalunk funkcióinak teljes körű használatára, illetve, hogy a weboldal a tervezettől eltérően fog működni böngészőjében.

Az Adatkezelő kizárólag feltétlenül szükséges cookie-kat használ a webhely üzemeltetése során.

Az ilyen cookie-k nélkülözhetetlenek a webhely megfelelő működéséhez. Az ilyen cookie-k nem gyűjtenek olyan személyes adatokat az érintettől, amely pl. marketing célra felhasználhatóak lennének. Az ilyen cookie arról gyűjt információt, hogy a webhely megfelelően működik-e, a működésben tapasztalhatók-e hibák. A funkcionális cookie-k biztosítják a weboldal megfelelő megjelenítését, megjegyzik például az érintett által korábban választott beálltásokat (pl. ország/nyelv, arculat/szín, betűméret stb.).

A cookie-k alkalmasak továbbá arra, hogy

 • megjegyezzék a beállításokat, így nem kell azokat az Érintettnek újra rögzítenie, ha egy új oldalra lép,
 • emlékeznek a korábban bevitt adatokra, ezért azokat nem kell újra begépelni,
 • elemzik a honlap használatát annak érdekében, hogy az így nyert információk felhasználásával végrehajtott fejlesztések eredményeként az a lehető legnagyobb mértékben az Érintett elvárásai szerint működjön, az érintett könnyen megtalálja a keresett információt, és
 • figyelemmel kísérik hirdetéseinek hatékonyságát.

Az Érintettnek lehetőségük van a cookie-kat törölni a böngészőjükben (általában a beállítások adatvédelmi szekciójában). A cookie-k alkalmazásának tiltásával az Érintett tudomásul veszi, hogy cookie nélkül a Honlap működése nem teljes értékű.

Az adatkezelés célja:

Online megjelenéssel kapcsolatos felhasználói adatkezelések.

Az adatkezelés jogalapja:

Az adatkezelő jogos érdeke 

Érintetti kérelmek teljesítése

Vállalkozásunk az érintettet a kapcsolatfelvétellel egyidejűleg tájékoztatja az adatok kezeléséről.

Az érintett a jogai gyakorlására irányuló kérelmet bármilyen módon (szóban, írásban) eljuttathatja Vállalkozásunkhoz.

Vállalkozásunk a kérelmet haladéktalanul megvizsgálja, döntést hoz a kérelem teljesítéséről, és megteszi a szükséges intézkedéseket. Vállalkozásunk a megtett intézkedésekről egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. A tájékoztatás minden esetben tartalmazza Vállalkozásunk által megtett intézkedést, vagy az érintett által kért tájékoztatást. Amennyiben Vállalkozásunk a kérelem teljesítését elutasítja (nem teszi meg a kérelem teljesítéséhez szükséges intézkedéseket), a tájékoztatás tartalmazza a megtagadás jogalapját, indokait, és az érintett jogorvoslati lehetőségeit.

Vállalkozásunk fő szabály szerint a kérelem teljesítését nem köti díj fizetéséhez, a költségek megtérítéséhez, de fenntartja a Rendelet 12. cikk szerinti költségérvényesítés lehetőségét.

Amennyiben a kérelem benyújtásának körülményei, módja miatt nem bizonyos, hogy a kérelem az érintettől származik, Vállalkozásunk kérheti, hogy a kérelmező igazolja jogosultságát, vagy a kérelmet olyan módon terjessze elő, hogy a jogosultság egyértelműen megállapítható legyen.

Vállalkozásunk minden olyan címzettet tájékoztat a helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölte, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

Jogorvoslat

Az érintett által tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén polgári pert kezdeményezhet az Adatkezelő ellen. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – a lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható (a törvényszékek felsorolását és elérhetőségét az alábbi linken keresztül tekintheti meg: http://birosag.hu/torvenyszekek).

Az egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatok sérelme nélkül, minden érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál – különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban –, ha az érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a GDPR-t.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)

cím:                             1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

postacím:                     1530 Budapest, Pf.: 5.

e-mail:                          ugyfelszolgalat@naih.hu

telefon:                        +36 (1) 391-1400

fax.:                             +36 (1) 391-1410

honlap:                         www.naih.hu